Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 : Algemeen / toepasselijkheid

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Gebrs Van Aarle B.V., c.q. haar rechtsopvolger(s) en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Van Aarle, gesloten overeenkomsten met derden, hierna te noemen: koper. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.      Afwijkende bedingen kunnen Van Aarle slechts binden na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

ARTIKEL 2 : Aanbod / prijzen

1.      Ieder aanbod van Van Aarle geschiedt vrijblijvend en kan door Van Aarle worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen vijf werkdagen na de kennisneming van Van Aarle van de aanvaarding van haar aanbod. Van Aarle is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

2.      Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.

ARTIKEL 3 : Plaats en wijze van levering 

Tenzij anders is overeenkomen vindt levering plaats vanaf het magazijn.

Indien is overeengekomen dat vervoer door Van Aarle zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering de overeengekomen plaats.

Wanneer zaken door of vanwege Van Aarle voor koper worden opgeslagen bij Van Aarle of bij derden, vindt aflevering plaats op het moment dat de zaken zijn opgeslagen.

Van Aarle zal de zaak leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de overeenkomst. Deze overeengekomen levertijden zullen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering van Van Aarle dient koper Van Aarle schriftelijke in gebreke te stellen.

Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen, dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.

Van Aarle komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim en aan het enkele overschrijden van een door Van Aarle kenbaar gemaakte termijn kan koper niet het recht ontlenen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van Van Aarle ingetreden omstandigheden.

Wanneer koper na sommatie in gebreke blijft om af te nemen, dan kan Van Aarle te harer keuze hetzij leveren op een door Van Aarle te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomt ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Van Aarle op schadevergoeding.

ARTIKEL 4 : Afnamehoeveelheid

1.      Indien levering geschiedt middels vervoer door of vanwege Van Aarle, dient er sprake te zijn van een minimale afnamehoeveelheid. Koper dient voor minimaal € 200,- exclusief BTW aan zaken  af te nemen. Bij een afname van minder dan € 200,- exclusief BTW aan zaken, kan binnen een straal van 30 km vervoer door of vanwege Van Aarle geschieden voor € 50,- vervoerskosten. Buiten een straal van 30 km worden de door Van Aarle daadwerkelijk gemaakte kosten aan koper in rekening gebracht.

ARTIKEL 5 : Risico-overgang

1.      Het risico van de zaak is voor koper vanaf het moment van aflevering van de zaak en, indien koper

         geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname is geweigerd.

Van aflevering is sprake wanneer de zaak is gedeponeerd op het overeengekomen adres, of zodra de zaken aldaar in ontvangst zijn genomen door koper.

ARTIKEL 6 : Geleverde hoeveelheid

De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft het aantal en gewicht geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, behoudens door koper te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 7 : Eigendomsvoorbehoud

1.      Alle door Van Aarle geleverde zaken blijven eigendom van Van Aarle totdat koper de koopprijs en iedere andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW van Van Aarle op koper heeft voldaan.

2.      Door Van Aarle geleverde zaken, die krachtens lid 1 van artikel 7 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening van koper worden doorverkocht.

3.      Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Van Aarle gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 van artikel 7 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of bij derden die de zaak voor koper houden, weg te halen of te doen weghalen.

         Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

4.      Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Van Aarle hiervan terstond op de hoogte te stellen.

5.      Koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die van Aarle ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

ARTIKEL 8 : Overmacht

1.      Bij overmacht situaties worden de leveringsverplichtingen en eventuele andere verplichtingen van Van Aarle opgeschort. Deze verplichtingen herleven indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is.

2.      Tot de omstandigheden zoals in lid 1 van dit artikel bedoeld (overmachtsituatie) worden in ieder geval gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storing in de levering van energie, bedrijfsstoring, overmacht van toeleveranciers, het geval dat Van Aarle door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld, onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Van Aarle zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

3.      Indien Van Aarle bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 9 : Verplichtingen koper

1.      Bij bezorging door Van Aarle dient koper de bezorgde zaken te controleren in het bijzijn van de chauffeur. Koper dient na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

     a)  of de juiste zaken zijn geleverd;

     b)  of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;

     c)  of de afgeleverde zaken wat betreft de kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen overeengekomen is. Indien de tekortkoming minder dan 10% van het totaal bedraagt, zal koper gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.

          Indien koper naar aanleiding van de controle meent dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt dan is hij verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan een afschrift onverwijld aan Van Aarle moet worden verzonden.

2.      Indien controle in het bijzijn van de chauffeur niet mogelijk is, dient koper de zaken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 uur na aflevering, te controleren conform lid 1 van dit artikel.

3.      Indien de levering geschiedt in de verkoopruimte van Van Aarle dient koper de zaken direct te controleren conform lid 1 van dit artikel.

4.      Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor koper, is koper verplicht de in lid 1 van dit artikel bedoelde controle uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van de aflevering zelf.

5.      Indien koper wenst te reclameren is hij gehouden dit aan Van Aarle te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming, doch uiterlijk binnen 8 uur na aflevering. Deze reclamatie dient schriftelijk te worden bevestigd aan Van Aarle.

6.      Indien de tekortkoming met zich meebrengt dat nalevering noodzakelijk is, dient koper voor 10.00 uur op de dag van de levering te melden aan Van Aarle dat er sprake is van een tekortkoming waarvoor hij nalevering wenst.

7.      Koper dient Van Aarle in de gelegenheid te stellen om de zaken waarvan hij van mening is dat deze niet beantwoorden aan de overeenkomst te bezichtigen. In beginsel dient koper de zaken waarvan hij van mening is dat deze niet beantwoorden aan de overeenkomst te retourneren aan Van Aarle, zodat Van Aarle deze zaken kan onderzoeken. Indien het niet mogelijk is de zaken te retourneren dient koper de desbetreffende zaken in zijn geheel aanwezig te houden tot dat Van Aarle deze, binnen redelijke termijn, heeft kunnen onderzoeken.

8.      Koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.

ARTIKEL 10 : Aansprakelijkheid van Gebrs Van Aarle B.V.

1.      Van Aarle is niet aansprakelijk voor verlies en/of enige schade, hoe dan ook genaamd en ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid is gebaseerd behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Aarle zelf.

2.      Ieder aansprakelijkheid van Van Aarle jegens koper uit welke hoofde dan ook is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Van Aarle afgesloten verzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering

3.      Indien op grond van de in lid 2 van dit artikel genoemde verzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde zaken

4.      In alle gevallen waarin aan Van Aarle een beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, kunnen Van Aarle’s eventuele aangesproken werknemers eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers bedongen.

ARTIKEL 11 : Emballage

1.      Via Van Aarle geleverde emballage, waaronder gerekend worden pallets en kratten wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs. Het in te leveren fust dient zodanig schoon en fris te zijn dat het geschikt is voor verse eetbare tuinbouwproducten.

2.      Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Van Aarle dient de emballage gesorteerd en indien mogelijk ingeklapt voor het transport gereed te staan.

3.      Niet via Van Aarle geleverde emballage wordt niet teruggenomen.

ARTIKEL 12 : Betaling

1.      Betaling der geleverde zaken dient binnen 12 dagen na de datum van de op de levering betrekking hebbende factuur plaats te vinden, tenzij bij overeenkomst van deze regeling is afgeweken.

2.      Verrekening/opschorting of enige andere vorm van compensatie met enige andere vordering die koper heeft of meent te hebben op Van Aarle, is niet toegestaan, tenzij Van Aarle een creditnota aan koper heeft verzonden, bij rechterlijk vonnis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper of tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

3.      Bij overschrijding van de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn is koper een boeterente verschuldigd van 1% per maand. Deze boete laat het recht van Van Aarle op schadevergoeding en nakoming onverlet.

4.      Indien koper op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Desalniettemin zal Van Aarle koper van diens verzuim op de hoogte brengen. Koper is bij niet/niet tijdige/niet volledige voldoening van diens betalingsverplichting aansprakelijk voor alle door Van Aarle geleden en te lijden schade.

5.      De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.

ARTIKEL 13 : Ontbinding en aansprakelijkheid koper

1.      Indien koper niet/niet tijdig/niet volledig aan zijn verplichtingen als hiervoor omschreven voldoet, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest heeft Van Aarle het recht om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden zonder dat hiervoor een rechterlijke tussenkomst benodigd is en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is.

 2.     In situaties zoals genoemd in lid van dit artikel is koper aansprakelijk voor alle door Van Aarle geleden schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de winstderving, het geleden verlies, productschade, kosten rente, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirect met de overeenkomst verbandhoudende kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-

ARTIKEL 14 : Geschillen

1.      Al le met Van Aarle gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

2.      Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, waaronder begrepen de vorderingen tot betaling van achterstallige bedragen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

3.      Partijen kunnen, in afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, schriftelijk overeenkomen de beslechting van een geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.